ជម្រើស បទ សេ ម ពិ រោះ ៗ – SEM Best song Khmer Music Collection 2018

0
142

ជម្រើស បទ សេ ម ពិ រោះ ៗ
១ ស្តាប់ បេះដូង បង វា លោត សួររក អូន
២ ត្រឹម បារ ម្ម ណ៍ ពី អូន ក៏ បង អស់ចិត្ត
៣ សុំទោស អូន សំ លា ញ់
៤ ដកដង្ហើម ដើម្បី ស្រលាញ់ អូន
៥ សុំ អូន ធ្វើជា សង្សារ បាន ទេ
៦ បើ គង់ បែក បែក អោយ ហើយ