ជម្រើស បទ សេ ម – Sem Song, Sem Non Stop Song Collection

0
234

ជម្រើស បទ សេ ម – Sem Song, Sem Non Stop Song Collection
Songs: Trem Barom Pi Oun Kor Bong Os Jet, Som Tos Oun Somlanh, Dok Dong Herm Dermbey Srolanh Oun, Som Oun Tver Chea Songsa, Ber Kong Bek Bek Oy Hery, Nek Nang

1. ត្រឹម បារ ម្ម ណ៍ ពី អូន ក៏ បង អស់ចិត្ត,
២ សុំទោស អូន សំឡាញ់,
៣ ដកដង្ហើម ដើម្បី ស្រឡាញ់ អូន,
៤ សុំ អូន ធ្វើជា សង្សារ បាន ទេ,
៥ បើ គង់ បែក បែក ឲ្យ ហើយ,
៦ នឹក នាង

Enjoy these original Sem songs!