របៀប បង្កើត Google adsense ឲ្យ បាន ត្រឹមត្រូវ 2019 | TCH

0
172

របៀប បង្កើត Google adsense ឲ្យ បាន ត្រឹមត្រូវ 2019 | TCH
សូម ចុច subscribe ដេ ី ម្បី ទទួល បាន Video ចែករំលែក ពី ការ ក លុយ តាម youbute បាន ពិតៗ តាម បទពិសោធន៍ របស់ខ្ញុំ មាន …
ខ្ញុំ បង្កើត វីដេអូ នេះ គឺ ដើម្បី បង្រៀន រកលុយ តាម youtube សម្រាប់ អ្នក ដែល ចេះ តិច ហើយនិង អ្នក ដែល ទើបតែ ចង់ រកលុយ តាម youtube …
Subscribe here for more video–

– ហេតុអ្វី គ្រប់ 4000 ម៉ោង ហើយ 1000 Subscribe ទៀត តែ youtube អត់ Approve link:

Click subscribe to share videos in real time from your bute experience
I created this video to teach youtube money to less educated people and those who just wanted to make money on youtube.