[Interview] [TQKS] Ep.5 – Digital Marketing tac động đến chúng ta ra sao?

0
200

Quan điểm của Ts Hồ Đắc Nguyên Ngã, Assistant Professor of Marketing, San Francisco State University về digital marketing.